Sistemul RO e-TVA

Cadrul legal: În Monitorul oficial nr. 582/21.06.2024 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 70/2024 prin care s-a reglementat decontul precompletat de TVA, o inițiativă menită să eficientizeze procesul de raportare fiscală.

Începând cu luna august 2024, ANAF va întocmi și transmite către persoanele impozabile un decont de TVA precompletat, bazat pe informațiile fiscale deținute din diverse surse, precum SAF-T, case de marcat, sistemul e-Factură și altele. Contabilii vor avea sarcina de a verifica și compara acest decont precompletat cu cel obișnuit, depus până pe 25 ale lunii. Diferențele semnificative între cele două formulare vor trebui justificate, ceea ce adaugă o nouă povară administrativă. Decontul precompletat RO e-TVA va conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv: sistemul național privind factura electronică RO e-Factura; sistemul național RO e-Transport; sistemul național RO e-Sigiliu; sistemul informatic național RO e-SAF-T, reprezentând fișierul standard de control fiscal; sistemul informatic național RO e-Case de marcat electronice; sistemul informatic integrat vamal; alte sisteme informatice proprii ale Ministerului Finanțelor. Modelul si continutul decontului precompletat RO e-TVA se va aproba prin ordin al președintelui ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței amintite.
Decontul precompletat RO e-TVA va conține informații privind sursele de date utilizate pentru precompletare, persoanele impozabile putând solicita electronic rapoarte privind datele și informațiile din sursele de date utilizate. Decontul precompletat RO e-TVA se va implementa începând cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Decontul precompletat RO e-TVA se va transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul SPV, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale. Dacă Sistemul informatic național RO e-TVA nu funcționează din motive tehnice, termenul prevăzut anterior se prelungește corespunzător cu durata de timp în care acesta nu funcțonează la parametrii tehnici și de calitate care să asigure funcționarea continuă a acestuia.

ANAF va identifica diferențele dintre datele și informațiile din decontul precompletat RO e-TVA și cele din decontul de taxă pe valoarea adăugată, iar în situația în care se identifică diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, ANAF notifica persoana impozabilă prin intermediul SPV.
Prin diferente semnificative se înțeleg valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minimum 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA. După identificarea diferențelor semnificative, transmiterea acestora se realizează până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată prin intermediul formularului electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul privat virtual.
În situația în care se identifică diferențe sub pragul de semnificație, Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza analizei de risc, poate transmite notificarea „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA”.
Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația transmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate prin notificarea „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA”, în situațiile prevăzute în ordonanță. Termenul de transmitere a Notei justificative privind diferențe RO e-TVA este de 10 zile de la dată primirii notificării „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA”.
ANAF analizează Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA și dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele prezentului act normativ.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, dacă, potrivit legii, nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, neîndeplinirea obligațiilor persoanei impozabile privind transmiterea notei justificative. Nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA pentru clarificarea diferențelor între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxa pe valoarea adăugată reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoarea adăugată.
În plus, selectarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce urmează a fi supuse inspecției fiscale sau controlului antifraudă se realizează în funcție de nivelul riscului fiscal stabilit pe baza analizei de risc. Se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în cel puțin una dintre următoarele situații: nu depun în termenul legal Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA; există diferențe semnificative și nu au fost prezentate informații și date complete și/ sau concludente prin intermediul documentului „Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA”, ce pot conduce la restituirea unor sume necuvenite și concomitent existența riscului unor fapte de evaziune fiscală.
Pentru gestionarea și operaționalizarea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au următoarele obligații: să verifice datele și informațiile din decontul precompletat RO e-TVA transmis prin Spațiul privat virtual, respectiv să completeze Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA prevăzută la art. 6 și să o transmită în termen pentru a justifica diferențele și să sesizeze orice erori tehnice care rezultă din implementarea decontului precompletat RO e-TVA.

Text: Oana LUCA – Consultant fiscal

Brutarul Cofetarul – Gastromedia – GastroPan – PanGastRo