Regimul fiscal al voucherelor de vacanță

Cadrul legal: În Monitorul oficial nr. 599 din 13 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare referitoare la acordarea voucherelor de vacanță, modificată și completată ulterior, și va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. În sensul acestei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță.

Până la data de 31 decembrie 2021 sunt aplicabile prevederile OUG nr. 8/2009 (aprobată prin Legea nr. 94/2014) privind acordarea voucherelor de vacanță. Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de primă de vacanță în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Conform prevederilor în vigoare și noilor reglementări, voucherele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru categorii de angajatori care nu se finanțează de la bugetul de stat sau bugetele locale.

În acest sens angajatorii trebuie să aprobe un buget de venituri și cheltuieli în care se va menționa distinct biletele de valoarea care se vor acorda în anul fiscal respectiv. Bugetul trebuie să prevadă o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Vouchere de vacanță” potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților.

Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare (inclusiv voucherele de vacanță) care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora, precum și valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentă și modalitatea de acordare, pe suport hârtie și/sau pe suport electronic. Prin urmare, observăm că este necesar un acord între angajați și angajator prin care să se stabilească evenimentele și valoarea voucherelor de vacanță acordate.

Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul intern, după caz, clauze privind acordarea voucherelor de vacanță, care să prevadă cel puțin numărul salariaților din unitate care pot primi vouchere de vacanță și valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor și categoriile de salariați care primesc bilete de valoare.

 

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Prin urmare, plafonul maxim care poate fi acordat în anul 2021 este de 13.800 lei (6 x 2.300 lei).

Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Voucherele de vacanță sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă și/sau de recuperare a capacității de muncă. Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie și/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic. Serviciile aferente efectuării concediului de odihnă pot fi achiziționate ca pachete de servicii sau separat. Voucherele de vacanță pot fi utilizate pentru achiziționarea de servicii de la operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați conform legii, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate.

 

Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

  • Impozitul pe venitul din salarii

Potrivit art. 76, alin. (3), lit. h) din Codul fiscal, voucherele de vacanță reprezintă avantaje în natură impozabile la calculul impozitului pe venitul din salarii indiferent de valoarea acestora. Valoarea voucherelor de vacanță luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite. Drepturile salariale acordate în natură, precum și avantajele acordate angajaților se evaluează și se impozitează în luna în care au fost primite. Prin urmare, valoarea voucherelor de vacanță se cumulează în vederea impozitării cu veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în luna în care acestea sunt primite de către angajat. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor și avantajelor în natură primite de angajat se vor anexa la statul de plată, astfel că este necesar să se anexe centralizatorul privind voucherele acordate în luna respectivă.

  • Contribuții sociale

Conform prevederilor de la art. 142, lit. r) (CAS), art. 157, alin. (2) (CASS) și 220^4, alin. (2) (CAM) din Codul fiscal, NU se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale voucherelor de vacanță acordate potrivit legii și anume în limita sumei de 13.800 lei/angajat/an fiscal. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță depășește limita stabilită de lege și anume 13.800 lei/angajat/an fiscal, atunci aceste sume se vor include în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

  • Impozitul pe profit

În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (3), lit. c) din Codul fiscal, vouchere de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii nr. 94/2014 (legea 165/2018 de la 1 ianuarie 2022) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată. Prin urmare, societatea își va putea deduce în anul fiscal 2021 maxim suma de 13.800 lei/angajat. În cazul în care unui salariat i se acordă vouchere de vacanță peste acest plafon, atunci suma se va încadra la cheltuieli integral deductibile deoarece suma peste plafon va fi impozitată la nivelul salariatului cu impozitului pe venit și contribuții sociale.

  • Impozitul pe venit pentru activități independente (sistem real)

În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (5), lit. f) din Codul fiscal, cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, astfel că contribuabilul își va putea deduce maxim suma de 13.800 lei/angajat/an fiscal, iar dacă suma acordată depășește acest plafon, atunci suma acordată este nedeductibilă la calculul venitului net anual din activități independente.

Voucherele de vacanță pot fi acordate doar salariaților, adică persoanelor care au încheiat contracte individuale de muncă. Prin urmare, administratorul cu contract de administrare/mandat nu i se pot acorda vouchere de vacanță conform legii. Dacă societatea acordă administratorilor cu contract de administrare sau mandat, atunci aceste sume sunt asimilate veniturilor din salarii și se va reține impozitului pe venit și toate contribuțiile sociale.

În concluzie, sumele reprezentând vouchere de vacanță nu intră în baza de calcul al contribuțiilor sociale în limita a 6 șase salarii de bază minime brute pe țară, dar contravaloarea lor este supusă impozitării în luna în care au fost acordate salariatului indiferent de valoare. În anul 2021, raportat la salariul minim brut pe țară de 2.300 lei se pot acorda vouchere de vacanță în cuantum de 13.800 lei.

 

Text: Oana Luca – Consultant fiscal