JURIDIC – Ucenicia la locul de muncă (2)

Vom continua în acest articol prezentarea procedurii de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă și a statutului coordonatorului de ucenicie.

În articolul anterior am început prezentarea principalelor repere privind ucenicia la locul de muncă, respectiv persoanele care pot fi ucenici și principalele particularități ale contractului de ucenicie la locul de muncă. Citiți articolul anterior AICI.

3. PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

Pentru a încheia un contract de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primeşte de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, o dispoziţie de repartizare, care se anexează la contractul de ucenicie.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) dispoziţia de repartizare;

f) în copie, contractul de formare profesională în condițiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Pentru cetățenii străini, documentele necesare suplimentare sunt:

a) paşaportul sau, după caz, actul de identitate, în original şi în copie;

b) autorizaţia de muncă, după caz;

c) recunoașterea şi/sau echivalarea actelor de studii;

4. COORDONATORUL DE UCENICIE

Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă. Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice prin act adiţional la contract.

Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei sau, după caz, a activităţii pentru care se organizează programul de ucenicie;

b) practică ocupaţia sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;

c) are o experienţă de muncă în ultimii 5 ani din care cel puţin 2 ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;

d) nu are cazier judiciar;

e) este apt din punct de vedere fizic şi psihic.

Coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;

b) să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei;

c) să îndrume ucenicul şi să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate;

d) să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate, raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului. (continuăm)