Depunerea situațiilor financiare aferente anului 2023

În Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2024 a fost publicat OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

În Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2024 a fost publicat OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Aceste reglementări se aplică de către următoarele categorii de entități:

 • entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014;
 • entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016;
 • entitățile fără scop patrimonial.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească situații financiare anuale următoarele persoane:

 • Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi;
 • Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară;
 • Unitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la lit. a) și lit. b), cu sediul în România, precum și juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 • Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară.
 • Entitățile care aplică OMFP nr. 1802/2014 au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanț Situațiile financiare anuale și raportările contabile se păstrează timp de 10 ani.
 • Situațiile financiare anuale se întocmesc pentru fiecare exercițiu financiar în parte, de regulă, acesta coincide cu anul calendaristic. Durata exercițiului financiar este de 12 luni, iar pentru anul 2023 începe de la 1 ianuarie 2023 și se finalizează la 31 decembrie 2023. Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele juridice cu sediul în România. Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (de la înființare sau ulterior) au obligația de a depune raportările contabile anuale la 31 decembrie 2023 în termen de 150 de zile de la încheierea anului și situații financiare anuale la data aleasă pentru exercițiul financiar modificat în termen de 150 de zile de la închiderea exerciț

În cazul unei persoane juridice care se lichidează, exercițiul financiar începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea, deci poate varia între câteva luni și câțiva ani în funcție de perioada necesară lichidării persoanei juridice. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa. Pe de altă parte, persoanele care se află în lichidare au obligația ca anual să depună raportări contabile în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Microentitățile sunt entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Microentitățile întocmesc situații financiare anuale care cuprind: Bilanț prescurtat (cod 10); Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20); Date informative (cod 30); Situația activelor imobilizate (cod 40).

Microentitățile NU au obligația de a întocmi note explicative, astfel că întocmirea acestora este opțională. Microentitățile au obligația să prezinte următoarele informațiile, prin includerea acestora în raportul administratorului:

 • politicile contabile adoptate (inclusiv bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente, conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de reglementările contabile, orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate);
 • valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții, active și datorii contingente neincluse în bilanț, orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate sau asociate;
 • informațiile despre avansurile și creditele acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel;
 • informații privind achizițiile propriilor acț
Entitățile mici sunt entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mici întocmesc situații financiare anuale care cuprind: Bilanț prescurtat (cod 10); Cont de profit și pierdere (cod 20); Date informative (cod 30); Situația activelor imobilizate (cod 40); Note explicative la situațiile financiare anuale.

Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:
 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public (indiferent de criteriile de mărime) întocmesc situații financiare anuale care cuprind: Bilanț (cod 10); Cont de profit și pierdere (cod 20); Date informative (cod 30); Situația activelor imobilizate (cod 40); Situația modificărilor capitalului propriu; Situația fluxurilor de trezorerie; Note explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale realizate de entitățile mijlocii și mari, precum și situațiile financiare ale entităților de interes public fac obiectul auditului statutar.

Notele explicative la situațiile financiare anuale se întocmesc conform prevederilor Capitolului 6 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Notele explicative trebuie să prezinte:

 • informații despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale și despre politicile contabile folosite;
 • informații suplimentare care nu sunt prezentate în bilanț, contul de profit și pierdere și, după caz, în situația modificărilor capitalurilor proprii și/sau situația fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înțelegerea oricărora dintre acestea.

Au obligația auditării situațiilor financiare entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii: totalul activelor: 16.000.000 lei; cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. De asemenea, entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public au obligația de a audita situațiile financiare.

ANAF a publicat o clarificare cu privire la termenul de depunere a situațiilor financiare pe anul 2023. Acesta rămâne de 150 zile calendaristice de la închiderea exercițiului financiar, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru plătitorii de impozit pe profit prin care se clarifică faptul că raportările contabile anuale aferente anului 2023 se depun la următoarele termene:

 • entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic 29 mai 2024 ( 150 de zile);
 • persoanele juridice aflate în lichidare – 30 martie 2024 (90 de zile);
 • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state din UE – 29 mai 2024 (150 de zile);
 • persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu IFRS – 29 mai 2024 (150 de zile)
 • pentru celelalte persoane ( ONG-urile, asociațiile, fundațiile, patronatele, unitățile cooperatiste, instituțiile publice) – 29 aprilie 2024 (120 de zile).
Nedepunerea situațiilor financiare/raportărilor contabile în condițiile și termenele prevăzute de ordin se sancționează cu următoarele amenzi:
 • de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru neîntocmirea și nesemnarea situațiilor financiare sau a raportărilor contabile;
 • de la 300 lei la 1.000 lei pentru o perioadă de întârziere cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare privind depunerea situațiilor financiare sau a raportărilor contabile;
 • de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru o perioadă de întârziere cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare privind depunerea situațiilor financiare sau a raportărilor contabile;
 • de la 1.500 lei la 4.500 lei pentru o perioadă de întârziere ce depășește 30 de zile lucrătoare privind depunerea situațiilor financiare sau a raportărilor contabile;
 • de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru nedepunerea declarației de inactivitate;
 • de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru situații financiare care conțin date eronate sau necorelate;
 • de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru nedepunerea declarație de către ONG-uri privind sumele încasate reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice;
 • de la 2.000 lei la 10.000 le pentru neîntocmirea declarației de către administrator/ordonator prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale;
 • de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare anuale;
 • de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru nedepunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar contravențiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

Text: Oana LUCA – Consultant fiscal

Oana Luca

 

 

 

 

Brutarul Cofetarul – Gastromedia – GastroPan – PanGastRo