Codul Muncii – modificări legislative cu impact semnificativ

Cadrul legal: În Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017 a fost publicată OUG 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul muncii prin care s-au adus modificări majore în ceea ce priveşte definirea muncii nedeclarate şi s-au majorat semnificativ amenzile pentru “munca la negru/gri”.

În Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018 a fost publicată Legea nr. 88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care conţine 4 reglementări esenţiale aplicabile începând cu data de 13 aprilie 2018:  

a) definirea şi sancţionarea muncii nedeclarate, încheierea contractului individual de muncă,

b) definirea locului de muncă, precum şi modalitatea de păstrare a copiei contractului individual de muncă,

c)evidenţa orelor de muncă,

d) acordarea zilelor libere cultelor religioase.

Munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial.

Contractul de muncă se încheie în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Anterior începerii activității, contractul de muncă se înregistrează în REVISAL, care se transmite ITM cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Prin OG nr. 53/2017, angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc (sediu social, punct de lucru etc.). Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei. Conform Legii nr. 88/2018, locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia. Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport de hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

O altă modificare adusă de OUG 53/2017 constă în faptul că angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru. În caz contrar, angajatorul poate primi o amendă cuprinsă între 1.500 și 3.000 lei.

Legea nr. 88/2018, potrivit art. 119, aduce clarificări pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, în sensul că angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

În cazul salariaților aparţinând altor culte religioase legale decât cele creştine, angajatorii sunt obligaţi să acorde zilele libere speciale ale acestora în orice alte zile în afara de sărbătorile legale sau zilele de concediu de odihnă.

Contravenţiile şi amenzile pe care le poate primi contribuabilul sunt următoarele:

a) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract de muncă, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

b) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

c) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

d) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din amenda, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la lit. a-c, inspectorul de muncă dispune sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în REVISAL sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată. Reluarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor de mai sus constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Nu se mai consideră faptă de natură penală primirea la munca a mai mult de 5 persoane fără contract, însă amenzile au crescut semnificativ.

 

Autor: Oana Luca – consultant fiscal

 

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro