JURIDIC – Ucenicia la locul de muncă (1)

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

Ea se adresează persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă, precum și angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. Vom prezenta în continuare cele mai importante repere ale uceniciei la locul de muncă, de interes pentru angajatorii interesați să opteze pentru un astfel de raport juridic.

 1. PERSOANELE CARE POT FI UCENICI
Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii:
a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

2. CONTRACTUL DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ
Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, care se încheie pe durată determinată, în temeiul căruia:
a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;
b) ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.
Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, revine angajatorului. Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:
a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;
b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;
d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;
e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;
f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului: (I) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat; (II) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; (III) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor; (iv) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.
g) obligaţiile ucenicului: (I) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; (ii) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor; (III) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.
h) alte clauze, potrivit legii.
Modelul-cadru al contractului de ucenicie este aprobat prin HG nr. 855/2013.
Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. (continuăm)