Practica elevilor și studenților

Practica este activitatea desfășurată de elevi și studenți, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de instruire, putând fi utilă nu doar pentru elevi și studenți, care pot astfel desfășura activități practice pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță cu specializarea care se intruiesc, dar, în anumite domenii și pentru anumite niveluri de calificare și pentru companii, care pot intra în contract cu o potențială forță de muncă, căci îi pot angaja pe practicanți, cu respectarea legislației în vigoare, nu doar ulterior, dar chiar și pe durata stagiului de practică. Vom prezenta în continuare principalele repere ale activității de practică a elevilor și stundenților prin prisma Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor și stundenților.

1. Elemente organizatorice

Practica elevilor și studenților se organizează și se desfășoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenții, după caz, încheiată între organizator (unitatea sau instituția de învăță- mânt preuniversitar, respectiv universitar, care desfășoară activități instructiv-educative și formative) și partenerul de practică (o societate comercială sau orice altă persoană juridică ce desfășoară o activitate în corelație cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și care poate participa la procesul de instruire practică a studenților și elevilor).

Activitatea de practică se poate desfășura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârșit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învățământ. Practica se desfășoară pe baza unei/ unui programe analitice/portofoliu de practică, întocmită/întocmit de instituția de învățământ a practicantului. Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învățământ.

2. Obligațiile partenerului de practică

Partenerul de practică are următoarele obligații generale:

a) să dețină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică – necesară valorificării cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire;

b) să aibă specialiști cu studii medii și superioare care să coordoneze și să participe la evaluarea desfășurării practicii elevilor și studenților;

c) să desfășoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activității de practică a elevilor și studenților în condiții normale, fără a se depăși ora 20:00.

Partenerul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea și urmărirea activității de practică a elevilor și studenților și trebuie să îl ajute pe practicant să își urmărească programa analitică/ portofoliul de practică, punându-i la dispoziție mijloacele necesare.

Partenerul de practică este obligat inclusiv să instruiască practicantul cu privire la normele de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le va desfășura.

3. Obligațiile practicantului

Practicanții au obligația de a desfășura activități conform programei analitice/portofoliului de practică, respectând durata și perioada impuse de unitatea sau de instituția de învățământ de unde provin, precum și să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică și normele de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice activității desfășurate.

Practicantul participă activ la activitățile desfășurate de partenerul de practică, doar dacă acestea sunt în interesul specializării, al dezvoltării cunoașterii, dar numai după efectuarea de către acesta a instructajelor de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor, specifice acelor activități.

4. Drepturile părților

Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislației în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remunerației.

Pentru practicanții angajați, partenerul de practică efectuează evaluarea cunoștințelor, respectând conținutul programei analitice/ portofoliului de practică.

Organizatorii de practică beneficiază de o subvenție financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocația anuală pentru fiecare elev sau student. Sumele sunt utilizate exclusiv pentru organizarea și desfășurarea practicii.

Unitățile și instituțiile de învățământ alocă partenerului de practică suma aferentă activității de practică pentru fiecare elev sau student, pe bază de contract.

 

*Acest material prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenţii de exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanţei juridice oferite de un avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speţă concretă.

Text: Rubrică realizată de av. Achim-Sorin RĂZOARE – colaborator Laurențiu,

Laurențiu & Associates

achim razoare

 

 

 

 

 

Brutarul Cofetarul – Gastromedia – GastroPan – PanGastRo